Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin sklepu internetowego Arroba.pl

 • 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Arroba.pl (nazwa sklepu), dostępny pod adresem internetowym takierzeczy.com, prowadzony jest przez Maskin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-001, ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, NIP 522 313 5 745, REGON 38 1291 0480 0000, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca  –Maskin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-001, ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, NIP 522-31-35-745, REGON 38129104800000, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym Arroba.pl
 3. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 6. Konto– konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 8. Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Warszawie, 02-001, ul. Chmielna 122
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@arroba.pl
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 50 1090 1056 0000 0001 4395 3741 

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

 • 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies,
 • 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatek VAT).
 • 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres email
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła otrzymanego na email podany w procesie rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@arroba.pl lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 • 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 • 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy dostępnych w Sklepie, w trakcie składania zamówienia.
 2. Klient może skorzystać z metod płatności dostępnych w Sklepie, w trakcie składania zamówienia.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 • 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności elektronicznych realizowanych przez system Przelewy24.pl, Klient obowiązany jest do dokonania płatności zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie Przelwy24.pl. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie od 2 do 31 dni (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia, z wyłączeniem przypadków gdy na stronie zamawianego produktu podawany jest inny termin .
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od momentu uznania wpłaty w systemie przelewy24.pl Dla zamówień niestandardowych, od momentu uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć na formularzu będącym załącznikiem do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 1. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 3. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 7. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 8. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 9. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • 11

Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 • 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Proces administracji danych opisany jest w dokumencie Polityka Prywatności dostępny pod adresem: https://arroba.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 • 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowny Użytkowniku przywiązuję wielką wagę do tego, by dotyczące Ciebie informacje pozostawały prywatne. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Serwisu Internetowego arroba.pl (Serwis). Proszę o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Twoich danych osobowych.

Definicje:

 1. Administrator – Maskin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-001, ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, NIP 522 313 5 745, REGON 38 1291 0480 0000, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://arroba.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 1. Informacje ogólne o przetwarzaniu danych i prawach Użytkowników

1.1 Czym są dane osobowe:

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z niniejszego serwisu takimi danymi są:. adres e-mail, adres IP lub Twoje dane w koncie sklepu internetowego Arroba.pl. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies.

1.2 Kto jest administratorem Państwa danych:

 • Administratorem danych osobowych osób odwiedzających Serwis (Użytkownicy) Maskin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-001, ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, NIP 522 313 5 745, REGON 38 1291 0480 0000, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 (Administrator).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz Ustawy –  ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres biuro|@arroba.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

1.3 Podstawa przetwarzania Państwa danych

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

Dane osobowe są przetwarzane są w jednym bądź kilku poniższych celach:

 • Realizacja zamówienia. W przypadku, gdy składasz u nas zamówienie lub zakładasz u nas konto, to umowa o dostarczenie tego konta upoważnia Administratora do przetwarzania danych niezbędnych do jego zapewnienia (danych podanych przez Ciebie w profilu tego konta). W przypadku braku takiej możliwości Administrator nie mógłby zrealizować Twojego zamówienia.
 • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi możliwość dochodzenia roszczeń przez Administratora a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników
 • analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych    funkcjonalności i świadczonych usług
 • marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych

1.4 Cel przetwarzania:

Jeśli wyrazisz zgodę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia w sklepie
 • zakładania i zarządzania kontem oraz zapewnienia obsługi konta, i rozwiązywania problemów związanych z obsługą zamówień;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Ponadto przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora;
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

1.5 Bezpieczeństwo danych:

Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Państwa, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

1.6 Twoje uprawnienia:

 • Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
 • Prawo do przenoszenia danych oznacza prawo otrzymywania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko dla tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
 • Szczegółowy katalog praw określa RODO.
 • Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, obecnie GIODO/ następnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 • Podanie danych jest dobrowolne lecz w celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym niezbędne.

1.9  Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług – usługi kurierskie, obsługa zamówień oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 • Polityka Cookies
  • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
   i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator oraz inne podmioty które współtworzą serwis Administratora.
  • Pliki cookies stosowane w Serwisie wykorzystywane są w celu:
 • a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
  w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje
  o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć
  na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.

2.8 Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 • Formularze kontaktowe
  • Wszelkie dane podane przez Użytkownika w znajdujących się na stronie „Kontakt” Serwisu, są wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem i przesłaniu przez Administratora, w odpowiedzi na zapytanie, informacji na temat Serwisu Internetowego bądź obsługi zamówienia.
  • Dane Użytkownika podane w formularzach kontaktowych opisanych w punkcie 3.1, po udzieleniu mu odpowiedzi, podlegają niezwłocznemu usunięciu, z wyjątkiem danych osobowych Użytkownika decydującego się na współpracę z Administratorem, które zostają w zbiorze Klientów.
 • Logi na stronie internetowej
  • Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników Serwisu podlegają logowaniu
   w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną internetową lub w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych i nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami (zachowania Użytkowników są identyfikowane poprzez adresy URL).
  • Zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku,
   gdy przejście do strony internetowej nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce Użytkownika.

Szanowny Użytkowniku przywiązuję wielką wagę do tego, by dotyczące Ciebie informacje pozostawały prywatne. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Serwisu Internetowego arroba.pl (Serwis). Proszę o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Twoich danych osobowych.

Definicje:

 1. Administrator – Maskin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-001, ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, NIP 522 313 5 745, REGON 38 1291 0480 0000, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://arroba.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 1. Informacje ogólne o przetwarzaniu danych i prawach Użytkowników

1.1 Czym są dane osobowe:

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z niniejszego serwisu takimi danymi są:. adres e-mail, adres IP lub Twoje dane w koncie sklepu internetowego Arroba.pl. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies.

1.2 Kto jest administratorem Państwa danych:

 • Administratorem danych osobowych osób odwiedzających Serwis (Użytkownicy) Maskin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-001, ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, NIP 522 313 5 745, REGON 38 1291 0480 0000, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 (Administrator).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz Ustawy –  ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres biuro|@arroba.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

1.3 Podstawa przetwarzania Państwa danych

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

Dane osobowe są przetwarzane są w jednym bądź kilku poniższych celach:

 • Realizacja zamówienia. W przypadku, gdy składasz u nas zamówienie lub zakładasz u nas konto, to umowa o dostarczenie tego konta upoważnia Administratora do przetwarzania danych niezbędnych do jego zapewnienia (danych podanych przez Ciebie w profilu tego konta). W przypadku braku takiej możliwości Administrator nie mógłby zrealizować Twojego zamówienia.
 • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi możliwość dochodzenia roszczeń przez Administratora a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników
 • analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych    funkcjonalności i świadczonych usług
 • marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych

1.4 Cel przetwarzania:

Jeśli wyrazisz zgodę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia w sklepie
 • zakładania i zarządzania kontem oraz zapewnienia obsługi konta, i rozwiązywania problemów związanych z obsługą zamówień;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Ponadto przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora;
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

1.5 Bezpieczeństwo danych:

Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Państwa, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

1.6 Twoje uprawnienia:

 • Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
 • Prawo do przenoszenia danych oznacza prawo otrzymywania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko dla tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
 • Szczegółowy katalog praw określa RODO.
 • Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, obecnie GIODO/ następnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 • Podanie danych jest dobrowolne lecz w celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym niezbędne.

1.9  Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług – usługi kurierskie, obsługa zamówień oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 • Polityka Cookies
  • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
   i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator oraz inne podmioty które współtworzą serwis Administratora.
  • Pliki cookies stosowane w Serwisie wykorzystywane są w celu:
 • a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
  w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje
  o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć
  na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.

2.8 Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 • Formularze kontaktowe
  • Wszelkie dane podane przez Użytkownika w znajdujących się na stronie „Kontakt” Serwisu, są wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem i przesłaniu przez Administratora, w odpowiedzi na zapytanie, informacji na temat Serwisu Internetowego bądź obsługi zamówienia.
  • Dane Użytkownika podane w formularzach kontaktowych opisanych w punkcie 3.1, po udzieleniu mu odpowiedzi, podlegają niezwłocznemu usunięciu, z wyjątkiem danych osobowych Użytkownika decydującego się na współpracę z Administratorem, które zostają w zbiorze Klientów.
 • Logi na stronie internetowej
  • Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników Serwisu podlegają logowaniu
   w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną internetową lub w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych i nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami (zachowania Użytkowników są identyfikowane poprzez adresy URL).
  • Zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku,
   gdy przejście do strony internetowej nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce Użytkownika.